تازه ترین اخبار

   

   

 

 

پنجم

 

 

چهارم

 

سوم

 

دوم

 

اول

پایه                             

روز

تاریخ

فقه استدلالی3

نحوعالی3

نحوعالی1

 

نحوپیشرفته1

نحومقدماتی

شنبه

1/6/93

مسائل جدید کلامی

فقه استدلالی 2

روش تدریس

 

مفردا ت قرآن

تجوید2

حفظ قرآن

یکشنبه

2/6/93

فقه استدلالی4

نحوعالی4

 

نحوعالی2

نحوپیشرفته2

صرف متوسطه1

دوشنبه

3/6/93

آشنایی با نهج البلاغه

تجزیه و ترکیب 2

 

 

 

قانون اساسی

وصیت نامه

سه شنبه

4/6/93

اصول فقه4

 

اصول فقه2

 

منطق1

احکام عمومی3

روش تحقیق

صرف متوسطه2

چهارشنبه

5/6/93

تفسیرترتیبی3

نظام سیاسی

 

اخلاق 6

اخلاق 3

حدیث شناسی

روان خوانی

 

پنج شنبه

6/6/93

فلسفه 2

تحقیق 1

اصول فقه3

منطق2

عقاید استدلالی 1

ادبیات فارسی 1

 

شنبه

8/6/93

تفسیر ترتیبی 4

تفسیر ترتیبی 1

روان شناسی

تاریخ فرهنگی سیاسی

تاریخ تحلیلی2-1

 

یکشنبه

9/6/93

فلسفه 3

تفسیر ترتیبی2

زبان انگلیسی 1

عقاید استدلالی 2

نظام خانواده

دوشنبه

10/6/93

- لازم به ذکر است امتحانات متمرکز ساعت 8  و غیر متمرکز ساعت 9 صبح برگزار می شود.

   

   

 

 

پنجم

 

 

چهارم

 

سوم

 

دوم

 

اول

پایه                             

روز

تاریخ

فقه استدلالی3

نحوعالی3

نحوعالی1

 

نحوپیشرفته1

نحومقدماتی

شنبه

1/6/93

مسائل جدید کلامی

فقه استدلالی 2

روش تدریس

 

مفردا ت قرآن

تجوید2

حفظ قرآن

یکشنبه

2/6/93

فقه استدلالی4

نحوعالی4

 

نحوعالی2

نحوپیشرفته2

صرف متوسطه1

دوشنبه

3/6/93

آشنایی با نهج البلاغه

تجزیه و ترکیب 2

 

 

 

قانون اساسی

وصیت نامه

سه شنبه

4/6/93

اصول فقه4

 

اصول فقه2

 

منطق1

احکام عمومی3

روش تحقیق

صرف متوسطه2

چهارشنبه

5/6/93

تفسیرترتیبی3

نظام سیاسی

 

اخلاق 6

اخلاق 3

حدیث شناسی

روان خوانی

 

پنج شنبه

6/6/93

فلسفه 2

تحقیق 1

اصول فقه3

منطق2

عقاید استدلالی 1

ادبیات فارسی 1

 

شنبه

8/6/93

تفسیر ترتیبی 4

تفسیر ترتیبی 1

روان شناسی

تاریخ فرهنگی سیاسی

تاریخ تحلیلی2-1

 

یکشنبه

9/6/93

فلسفه 3

تفسیر ترتیبی2

زبان انگلیسی 1

عقاید استدلالی 2

نظام خانواده

دوشنبه

10/6/93

- لازم به ذکر است امتحانات متمرکز ساعت 8  و غیر متمرکز ساعت 9 صبح برگزار می شود.

صفحه 2

 

برنامه امتحانی سطح 3  (مجدد)                                                                                نیمسال3

تاریخ/ایام هفته

 

فقه واصول

تفسیروعلوم قرآنی

کلام

بهمن 89

 

مهر89

مهر90

مهر91

مهر92

بهمن89

مهر89

مهر90

مهر91

مهر92

مهر91

یک شنبه

2/6/93

فقه8

فقه8

اصول3

فقه4

فقه3

     فقه1

تفسیرموضوعی4

تفسیرموضوعی4

تفسیرترتیبی1

فقه3

فقه1

فقه3

دوشنبه

3/6/93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4/6/93

فقه10

فقه10

فقه7

اصول2

اصول2

تفسیرموضوعی5

تفسیرموضوعی5

تفسیرموضوعی1

فقه4

فقه2

فقه4

پنج شنبه

6/6/93

اصول4

فقه9

اصول4

اصول1

اصول1

تفسیرموضوعی2

 

تفسیرموضوعی2

اصول3

اصول1

اصول3

شنبه

8/6/93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

9/6/93

 

قواعدفقهیه

حقوق مدنی

فقه6

تجزیه وترکیب

 

 

 

اصول4

اصول2

اصول4

سه شنبه

11/6/93

 

 

 

 

 

 

 

 

روش تحقیق

علوم قرآنی2

فلسفه3

چهارشنبه

12/6/93

 

 

مقدمه علم حقوق

فقه الحدیث

تاریخ فقه واصول

 

 

 

 

ترجمه وشرح قرآن1

 

پنج شنبه

13/6/93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

15/6/93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-کلیه امتحانات متمرکزراس ساعت 8صبح برگزارمی گردد.(امتحانات متمرکزبه صورت رنگی مشخص شده است)

2-امتحانات غیرمتمرکزراس ساعت9صبح برگزارمی گردد.

 

شماره های تماس با مدرسه

  شماره تماس با دفتر مدرسه: 01732432460

  01732426190

 

شماره تلفن نمابر دفتر مدرسه:  01732432450

صندوق پست الکترونیکی

 info@m-alzahra.ir

آدرس مدرسه علمیه

  گرگان- بلوار شهید مفتح -خیابان حوزه2 -مدرسه علمیه الزهرا(س)